Polityka prywatności – Jedyna Taka Bajka

Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

OK

Jedyna Taka Bajka

Polityka prywatności

z dnia 1 grudnia 2019 r.

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jedynatakabajka.pl jest Karolina Pilarska prowadząca działalność gospodarczą „Karolina Pilarska”; ul. Złota 2/78, 10-698 Olsztyn; NIP: 739-315-40-56; REGON: 519591640; e-mail: biuro@jedynatakabajka.pl – zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§2
Cel i zakres zbierania danych

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klientów nie wymaga podania przez nich danych osobowych. Jednakże, przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym, wymagane jest podanie następujących danych:
  imię i nazwisko
  adres: ulica, nr domu/numer mieszkania, kod pocztowy, miasto,
  adres e-mail,
  telefon kontaktowy.
 2. Podanie ww. danych jest niezbędnym warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy.
 3. Przy składaniu zamówienia na książkę personalizowaną wymagane jest ponadto podanie imienia dziecka, które ma być wydrukowane w książce oraz akceptacja zaproponowanej dedykacji lub stworzenie własnej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych, o których mowa powyżej, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 5. Klient wysyłający zapytanie o Towar bezpośrednio na adres e-mail Sprzedawcy podaje swój adres e-mail przy korzystaniu z tej usługi i jednocześnie wyraża zgodę na korzystanie z tej usługi. 
 6. W celu przesyłania powiadomień e-mail związanych z realizacją zamówienia Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:
  adres e-mail,
  imię i nazwisko klienta.
 7. Aby zlecić usługę w Sklepie internetowym, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego Sklep internetowy nie jest w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
 8. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca realizuje swój prawnie uzasadniony interes. Jeżeli w ramach zapytania realizację zamówienia Klient poda również imię lub nazwisko lub inne dane osobowe, Sprzedawca uznaje, że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie również tych danych — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody,
 9. W celach archiwalnym i dowodowym Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres e-mail — które to dane są niezbędne na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Sprzedawca realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
 10. W celu administrowania stroną internetową Sprzedawca przetwarza takie dane osobowe, jak:
  adres IP,
  data i czas serwera,
  informacje o przeglądarce internetowej,
  informacje o systemie operacyjnym.
 11. Sprzedawca wykorzystuje tzw. cookies na stronie internetowej. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

§3
Dane zbierane automatycznie

 1. W trakcie korzystania przez Użytkownika ze strony jedynatakabajka.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się:
  adres IP,
  data i czas serwera,
  typ przeglądarki,
  typ systemu operacyjnego.
 2. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google Analytics.
 3. Google Analytics to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu internetowego oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.
 4. Warunki korzystania z Google Analytics przedstawione są w odrębnym dokumencie (https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/)
 5. Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Sklepu internetowego.
 6. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:
  podnoszenie jakości Usługi,
  poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,
  tworzenie statystyk oglądalności,
  śledzenie preferencji Użytkownika,
  utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
 7. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies, co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
 8. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 9. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

 

§4
Prawa klienta

 1. Klientowi przysługuje:
  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  prawo do usunięcia danych.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

§5
Odbiorcy danych

 1. W związku z rodzajem prowadzonej działalności, korzystamy z pomocy innych podmiotów, którym Sprzedawca przekazuje dane osobowe klienta na podstawie umów powierzenia, tj:
  firmie kurierskiej
  firmom świadczącym usługi informatyczne.

 

§6
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2-3 poniżej.
 2. Sprzedawca korzysta z popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook Inc., Google LLC. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 3. Sprzedawca zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. (więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl). Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

 

§7
Okres przechowywania danych

 1. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, Sprzedawca informuje, że dane osobowe przetwarzane są w Sklepie internetowym przez okres:
  a) trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,
  b) 3 lata lub 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie),
  c) 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
  d) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  e) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy,
  f) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych do wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

 

§8
Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności poddawana jest bieżącej weryfikacji i aktualizacji, o ile zachodzi taka potrzeba.
 2. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszą Politykę prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Top